با توجه به گستردگی تولیدات و تنوع محصولات این شرکت خدمات زیر را
به مشتریان خود ارائه می دهد :

* مشاوره جهت طراحی بسته بندی مناسب
* ساخت نمونه
* انجام آزمایش های مورد نیاز و ارائه گزارش
* انجام چاپ با حضور ناظر چاپ